Leiekontrakter – utegang

av | mai 24, 2016

LEIEAVTALE – utegang

Undernevnte parter har i dag inngått følgende avtale vedrørende hest på utegang av <antall hester> på Sinnerud gård i Ski.
Utleiers navn og adresse:
Heidi J. Andersen, stallsinnerud@gmail.com, 97185335, Sinnerud Gård, Sinnerudveien 32A, 1424 SKi

Leiers navn og adresse:

Hestens navn, kjønn, type (rase) og fødselsår:

Navn på foresatt, hvis leier er under 18 år:

1. Leien omfatter utegang-plass, samt oppbevaringsplass for saltøy i felles salrom på Sinnerud Gård. Hegnen leies ut til en hest. Virksomhet eller bruk utover dette skal ikke skje uten avtale med eier. Det er ikke anledning til fremleie uten skriftlig enighet med eier.
2. Tidspunkt.
Leieforholdet tar til <dato>. Leien begynner å løpe fra samme dato. Leieforholdet varer frem til oppsigelse. Denne avtalen opphører dersom en av partene forlanger det. For leieforholdet gjelder gjensidig oppsigelsestid 2 mnd. Oppsigelse skal skje skriftlig. Ved leieforholdets dato for opphør vedtar leier fraflytting uten forutgående varsel, hvis ikke ny kontrakt er skrevet.
En måned fra leieforholdet tar til, dvs. perioden fra <dato> til <dato> er å regne som prøvetid. I denne perioden gjelder ikke 2 mnd. oppsigelse.
3. Pris og innhold. Leien utgjør ved leieforholdets start kr inkl. mva per måned. Leien inkluderer:

   • Saltstein
   • Fôring med grôvfor (tildeling av kraftfôr sørger eier selv for). Fôring gjelder mandag – fredag. I helgene bytter oppstallørene på å fôre og sette ut og inn alle hestene.
   • Grovfôr
   • Fri bruk av ridebane
   • Halm/ strø i leskur
   • Daglig tilsyn
   • Strøm, vann og flis/halm til daglig bruk inngår i leieprisen. Det skal ikke sløses unødvendig med hverken strøm, vann eller strø.
   • Markkur vår og høst

Av/på med dekken inngår ikke i prisen, men kan tilbys mot tillegg i pris.
Hensetting av hestehenger inngår ikke i avtalen.
Hensetting av annet utstyr kan bare skje etter avtale med utleier.
Vi blir enige om hestene skal ha fri tilgang (med nett) eller begrenset tilgang. Normalen for utegang er fri tilgang. Ved begrenset tilgang gjør eier klar fôret og utleier fôrer morgen og kveld. Den som kommer først til stallen på ettermiddagen tildeler ettermiddagsfôr (til alle hester/hegner som skal ha ettermiddagsfôr).
4. Hestene skal ha fri tilgang på rent vann. Utleier sørger for vann. Leier sjekker at vannet er rent og sørger for rengjøring av drikkekar.
5. Rengjøring av hegn. Leier sørger selv for rengjøring av hegn (rundt fôrhekk og leskjul).
6. Sykepaddock og sykeboks.
Det er tilgang til sykepaddock (gruset). Pris 800,- / mnd ved langvarig bruk ved avtaleinngåelse.
Tilgang til boks inne kan ikke påregnes, uten ved sykdom og bokshvile pålagt av veterinær. Det betales et tillegg for boksplass ved langvarig bokshvile (1500,- /mnd. inkl. mva ved avtaleinngåelse)
7. Daglig tilsyn.
Utleier skal, så langt som mulig, umiddelbart opplyse hesteeier dersom hesten viser tegn til mistrivsel og/eller helseproblemer eller annet som kan påvirke hestens sikkerhet. Ved akutt behov kan veterinær kontaktes på hesteeiers regning om det ikke er mulig å få tak i hesteeier.
8. Egenerklæring.
Leier skal sørge for at hesten skal være fulgt opp med vaksiner og ikke vise tegn til smittsom sykdom de siste 2 ukene før ankomst. Før hestene slippes inn i utegangen skal de enten være fri for innvollsorm (prøve) eller ha fått markkur.
9. Betaling og depositum.
Leien innbetales forskuddsvis hver mnd. til eiers konto nr. 9365.09.61380.
Leien skal innbetales uoppfordret og i god tid, slik at beløpet er mottatt på eiers konto den 15. i hver måned.
Leien kan indeksreguleres etter byggjekostnadsindeks for bustader pr. 01.01. hvert år. Indeksreguleringen skjer ved at indeksen for november legges til grunn for beregning av påfølgende års leie. Indeksberegningen starter ved oktober 2021. Første regulering kan tidligst skje 01.01.2023.
Det betales depositum tilsvarende en månedsleie. Depositumet betales før hegnen/salrom tas i bruk. Det beregnes ikke renter av innestående depositum. Depositum innbetales til konto nr. 9365.09.61380. Avtalen er ikke gyldig før depositumet er betalt.
10. Øvrige ansvarsforhold.
Leier har besiktiget hegn og stallrom. Eier har ansvar for vanlig vedlikehold av hegn og anlegg, disse skal være vedlikeholdt og tilrettelagt for å unngå skader på hest og omgivelser.
Leier er forpliktet til å dekke skader som leier eller leiers hest påfører lokalene, både innvendig og utvendig, som ikke skyldes vanlig slitasje og elde, naturkatastrofe eller skader som dekkes av eiers forsikring. Eier kan under leieforholdet kreve slike skader reparert på leietakers regning. For skader og mangler som ikke er utbedret ved leieforholdets opphør, har eier rett til å kreve dette dekket av leietaker.
Hvis det på eiendommen inntreffer skader som krever reparasjon, er leier forpliktet til øyeblikkelig å varsle eier.
Eier er ikke ansvarlig for skade på leietakers eller andres eiendeler som oppbevares på Sinnerud gård.
Eier forplikter seg til å holde bygningene og eget innbo forsikret. Leier må selv besørge at egne eiendeler er forsikret. Eier er ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig overfor leier ved eventuelle tap.
Eier forplikter seg til at eventuelle installasjoner tilfredsstiller norske lover og forskrifter. Leier skal ikke sette inn installasjoner uten i samråd med eier.
11. Parkering. Parkering skal skje på parkeringsplass vis a vis ridebanen.
12. Røyking. Det skal ikke røykes innendørs, verken i stall, der det oppbevares fôr eller i salrom. Sneiper skal legges i egen beholder på anvist plass.
13. Atkomst til gården går på privat vei. Det forutsettes derfor rolig (maks 20 km/t forbi boligene) og hensynsfull kjøring. Eier har ansvar for at fremkomsten til stallen brøytes for snø med traktor innen rimelig tid etter snøfall.
14. Fraflytting. Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning.
15. Mislighold. Gjør leier eller eier seg skyldig i mislighold av denne avtale, er leier og eier berettiget til etter eget valg å heve denne kontrakt med øyeblikkelig virkning. Leier forplikter seg da til å forlate stallen omgående.
Motkrav som ikke er fastsatt ved rettskraftig dom eller forlik kan leier ikke senere bringes til motregning.

Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer, en til hver av partene

Sted:_____________________ Sted:_____________________

 

Dato:____________________ Dato:____________________